Het einde van een mislukt ‘islamofobie’ frame

Vanaf vorige week vrijdag heeft ondergetekende het nieuws gevolgd aangaande de vermeende ‘arrestatie’, mishandeling en belediging van een 16-jarig moslimmeisje in de Haagse Schilderswijk door de Haagse politie. Daarbij lag de focus op de ontwikkeling van het frame van ‘islamofobie’ of ‘racistisch politiegeweld’ (en omdat het hier een moslima betreft met andere woorden ‘islamofobie’) in de (sociale) media. De eerste drie delen van de kroniek leest u hier, hier en hier. De kroniek eindigt met dit stuk omdat het er alle schijn van heeft dat het incident nu stilletjes uit de media zal verdwijnen, waarmee overigens ‘islamofobie’ niet verdwenen is. Het laatste bericht verscheen afgelopen dinsdag in het Algemeen Dagblad waarin Advocaat Ruperti aangeeft dat de aanklacht van ‘vrijheidsberoving’ tegen de Haagse Politie op last van de familie wordt ingetrokken. Ik heb deze week meerdere malen contact gezocht met zowel de politie Den Haag als met advocaat Ruperti om meer duidelijkheid te krijgen omtrent de feiten. Dat heeft niets opgeleverd omdat de politie hangende het onderzoek zeer terughoudend is met het geven van informatie en advocaat Ruperti ondanks schriftelijke en telefonische vragen niet gereageerd heeft. De komende tijd is hij op vakantie. Wat nu volgt is dus een weergave van de ontwikkeling en het uitpieteren van een ‘islamofobie’ frame zoals ik denk dat het gelopen is, gebaseerd op de tot nu toe beschikbare informatie.

De laatste informatie wat betreft het incident verscheen zoals boven vermeld in het Algemeen Dagblad afgelopen dinsdag. Ondanks de dwingende kop ‘Advocaat eist onderzoek naar oppakken meisje (16)’ is de enige nieuwe informatie in het stuk, dat advocaat Ruperti de aanklacht van vrijheidsberoving tegen de Haagse Politie, op aangeven van de familie van het 16-jarig moslimmeisje, intrekt. Als reden wordt gegeven dat de familie geen vertrouwen meer heeft in de Haagse politie. Dat lijkt ondergetekende juist een reden om de aanklacht wel door te zetten maar daar ziet de familie dus blijkbaar vanaf. Opvallend in het bericht is dat nergens meer gesproken wordt van de aanklacht van ‘mishandeling’ en ‘belediging’ die advocaat Ruperti zou indienen zoals hij berichtte op vrijdag 12 februari. Het zijn juist deze initiële aantijgingen die de verontwaardiging en de suggestie van ‘islamofobie’ deden oplaaien. Het meisje zou bij de ‘hardhandige arrestatie’ haar hand zwaar gekneusd hebben en vernederd zijn tijdens het verhoor op het bureau.

Wellicht worden deze aanklachten door advocaat Ruperti nu weggelaten omdat de dag ervoor de 16-jarige moslima zelf in dagblad Trouw verklaarde dat zij haar pink (!) gekneusd had doordat zij uit frustratie op het politiebureau hard met haar vuist tegen de muur had geslagen. Die frustratie werd veroorzaakt door een agent die een hand op haar schouder had gelegd, iets dat verboden is vanwege haar islamitische geloof. Ook de aanklacht van belediging om het geloof van het meisje zien we niet meer terug in het laatste bericht. De politie stelde het meisje vragen over haar islamitische uiterlijk en geloof in verband met het onderzoek naar een potentiële Syriëganger. Dit is op zich niet beledigend of vernederend dus waar de belediging en vernedering uit bestaan hebben is nooit duidelijk geworden. Wat wel opvalt in het laatste bericht van het Algemeen Dagblad is dat – in tegenstelling tot eerdere berichtgeving – direct in de aanhef wordt aangegeven dat de acties van de politie Den Haag in opdracht van het Rotterdamse OM werden uitgevoerd vanwege het onderzoek naar een Syriëganger. De eerste beschuldigingen door advocaat Ruperti aan het adres van de Haagse politie was immers dat het meisje zonder verdenking van ‘straat geplukt’ was, daarmee implicerend dat alleen haar islamitische uiterlijk een aanleiding voor de politie was om te handelen. Wat nu volgt is mijn reconstructie van de rol van de verschillende spelers in de ontwikkeling van het ‘islamofobie’ frame.

De Advocaat
Ruperti, de advocaat van de familie, zit op vrijdag 12 februari al ruim een week op bericht te wachten van de politie Den Haag over wat er precies op 4 februari met zijn client, een 16-jarig moslimmeisje, gebeurd is. Omdat het een minderjarige betreft lijkt het er op dat de politie niet volgens de regels gehandeld zou hebben. Hij stelt op basis van verklaringen van de familie een verontwaardigd persbericht op, waarbij hij bewust de feiten verdraait of duidelijk niet goed door de familie is geïnformeerd. De aanklacht die hij gaat indienen tegen de politie Den Haag gaat om ‘vrijheidsberoving’ (hardhandig van straat plukken/ arrestatie), mishandeling (zwaar gekneusde hand door toedoen van politie bij arrestatie) en belediging. Het doel van zijn persbericht lijkt om de knuppel in het hoenderhok te gooien en zo de politie Den Haag te dwingen om te reageren. De – naar later zal blijken overdreven – beschuldigingen lijken er wat dat betreft op gericht om ophef in de media te laten ontstaan zodat de Politie Den Haag wel moet reageren.

De Media
De media is natuurlijk altijd wel in voor wat ophef. Hoewel de Telegraaf, die het bericht als eerste brengt, wel contact gehad heeft met het OM en dus weet wat de aanleiding van het handelen van de politie is, komt zij met de kop  ‘Moslimmeisje (15) opgepakt zonder verdenking’. De leeftijd klopt niet en het bericht wordt overheerst door de (overdreven) beschuldigingen van de advocaat terwijl de context – de aanleiding en de rechtmatigheid van het handelen van de politie – te summier en niet duidelijk wordt uitgelegd in de quote van het OM. De suggestie van ‘islamofobie’ is gewekt. Ander media nemen één op één het bericht over. Als het bericht de sociale media bereikt komt het ‘islamofobie’ frame steeds meer tot uitdrukking hoewel er nog niet letterlijk ‘ISLAMOFOBIE!’ geroepen wordt. Onder andere het twitteraccount @SafaTweets, dat ik hier als voorbeeld neem, wakkert de verontwaardiging aan en bestendigt het frame van ‘islamofobie’ door zonder de feiten te kennen, te verwijzen naar de PVV (PVV=islamofobie).

Safatweets

SafaTweets

De ophef is nu in volle gang op twitter en dus pikken ook ‘serieuze’ opiniemakers als bijvoorbeeld Asha ten Broeke – die hun beeld van de door de witte man onderdrukte Nederlandse samenleving bestendigd zien – het op.

Ascha Ten Broeke

‘What the Fuck, alweer één’ roept ze. Op mijn vraag aan haar wat het vorige geval dan was, krijg ik geen antwoord. Het ‘islamofobie’ frame komt uiteindelijk zondagavond 14 februari tot volle wasdom op de moslimsite ‘Wij blijven hier’ onder de kop ‘Islamofobe Superhero’s‘. De kop is een verwijzing naar de Haagse politie. Het stuk van Nadia Benaissa is een schoolvoorbeeld van hoe ‘islamofobie’ als frame ontwikkeld en gebruikt wordt in de media. Vervolgens, op maandag en dinsdag, komen andere media als Trouw en het Algemeen Dagblad met korte artikelen waaruit af te leiden valt dat we inderdaad met een ‘islamofobie’ frame te maken hebben. Belangrijk daarin is het stuk van Trouw waarin het 16-jarige moslimmeisje de aantijgingen van haar advocaat zelf tegenspreekt. Het frame heeft echter de zaterdag ervoor al zijn doel bereikt en uitwerking gehad met de onrust die ontstaan is in de Haagse Schilderswijk naar aanleiding van sociale media.

De Politie en het OM
De politie en het OM zijn tijdens alle ontwikkelingen zeer summier met de informatie die ze verstrekken. Toch heeft het OM al vanaf het eerste bericht aangegeven dat het moslimmeisje als getuige werd verhoord in verband met het onderzoek naar een potentiële Syriëganger. In verband met dat onderzoek werd ook de telefoon van het meisje afgepakt, dat een rol blijkt te hebben gespeeld in het succesvol arresteren en dus voorkomen van de uitreis van een potentiële jihadist (18) uit Schiedam. Omdat op zaterdagochtend Movement X op basis van het ‘islamofobie’ frame een oproep doet tot demonstratie bij het politiebureau aan de Hoefkade, plaatst de politie Den Haag uit noodzaak (om de zaak rustig te houden) om 11.45u die zaterdag een persbericht op haar site met extra informatie om het frame te ontkrachten. Ze geeft aan nadrukkelijk in opdracht van het OM gehandeld te hebben in verband met terrorismebestrijding, dat er correct gehandeld is en dat advocaat Ruperti met zijn beschuldigingen de feiten verdraait. In latere berichtgeving geeft de politie ook nog aan dat het meisje op eigen gelegenheid naar het politiebureau is gekomen nadat haar telefoon was afgepakt.  Tevens kondigt zij later aan dat de demonstratie op de Hoefkade door de Burgemeester verboden is en er een andere locatie is aangewezen waar wel gedemonstreerd mag worden. De politie Den Haag probeert hier vooral, met in het achterhoofd de ernstige rellen in de Schilderswijk van afgelopen zomer, de boel kalm te houden. Movement X, die een rol speelde bij het opstoken van die rellen afgelopen zomer, is zich immers met de zaak gaan bemoeien. En Movement X wil geen kalmte maar onrust.

Movement X
Dit is een extreem linkse beweging onder leiding van onder andere Abdulkasim al Jaberi (Nederland wordt een ruïne!) die vanuit een trotskistische anti-racisme ideologie, oproer probeert de stimuleren tegen de racistische kapitalistische zionistische onderdrukkende Nederlandse samenleving. In het tweede deel van deze kroniek sloot ondergetekende niet uit dat het handelen van Movement X wat betreft dit incident een vooropgezet plan zou kunnen zijn. Dat blijkt echter niet het geval. Movement X zou diezelfde dag namelijk al in Den Haag bij de Amerikaanse ambassade gaan demonstreren om het bombardement van de VS op de wijk Al-Amiriyah in Bagdad van 13 februari 1991, waarbij honderden burgerslachtoffers vielen, te herdenken. De opkomst voor deze demonstratie was zoals u op de foto kunt zien ongeveer 13 personen. Echter, door de ontstane ophef vanwege het ‘islamofobie’ frame in de media, zag de beweging een andere nieuwe mogelijkheid om onrust te stoken in de Haagse Schilderswijk en besloot zij tegelijkertijd tot een nieuwe demonstratie op te roepen aan de Hoefkade. Het filmpje dat Movement X zelf maakte waarin zij het ‘islamofobie’ frame middels haar eisen aan de politie Den Haag nog even flink aandikt, is duidelijk tijdens de demonstratie bij de Amerikaanse ambassade gemaakt. Overigens gaf @Safatweets tegen ondergetekende evenals advocaat Ruperti tegen de politie aan niets  met de demonstratie of Movenemt X te maken te hebben. Het opstoken van Movement X bleef echter niet zonder gevolgen. Het bleef die zaterdag tot in de avond onrustig in de Schilderswijk. Extra politie en het patrouilleren van ‘afgevaardigden’ van de El-Islam moskee in herkenbare hesjes werden ingezet om de boel onder controle te houden.

Het slachtoffer
Over het ‘slachtoffer’ het 16-jarige moslimmeisje weten we begrijpelijkerwijs zeer weinig. Uit het interview dat zij zelf gaf met dagblad Trouw valt echter wel te concluderen dat zij een fundamentalistische orthodoxe vorm van de islam aanhangt. Hard met je vuist tegen een muur slaan uit frustratie wanneer een mannelijke agent een hand op je schouder legt, is geen gangbare reactie zelfs niet voor een moslima. In het stuk van Trouw vertelt de zus van het meisje nog dat het enige wat de familie nu nog rustig houdt, een CD met recitaties van koranverzen is. Kortom, dat de Haagse politie in opdracht van het OM haar als getuige gehoord heeft en haar telefoon afgepakt heeft in verband met een onderzoek naar een Syriëganger klinkt plausibel. Dit soort onderzoek wordt uiteraard gedaan in fundamentalistische islamitische kringen waar het meisje op basis van de feiten tot nu toe bij lijkt te horen. Of de (kinder) rechten van de moslima geschonden zijn door het handelen van de politie, dat moet uit onderzoek blijken. In die zin moeten wij de oproep van advocaat Ruperti aan de nationale kinderombudsman om onderzoek te doen in de laatste berichtgeving   – in plaats van zijn eerdere beschuldigingen van vrijheidsberoving, mishandeling en belediging – ook opvatten. Dat er een aanleiding was voor de acties van de politie Den Haag lijkt nu echter vast te staan waarmee al het voorgaande in ogenschouw genomen het frame van ‘islamofobie’ inzake dit incident ook inderdaad als ‘frame’ ontmaskerd kan worden.

Mislukt ‘islamofobie’ frame?
Zo eindigt deze kroniek waarin we de ontwikkeling en het uiteindelijk uitpieteren van een ‘islamofobie’ frame gedurende een week gevolgd hebben. Dat ondergetekende vanaf het begin de kwalificatie ‘mislukt’ in de titel gebruikte, slaat op het feit dat vanaf het begin dat dit verhaal in de media kwam, zij op detail gevolgd werd om de feiten van verzinsels en framing te onderscheiden. Deze wijze van berichtgeving was in die zin een experiment waarbij ik tijdens het zich ontwikkelende verhaal ook eigen interpretaties heb moeten corrigeren. Achteraf kan de vraag nog gesteld worden of het frame, hoewel nu ontmaskerd, wel mislukt is. Het heeft toch tot onrust geleid binnen de moslimgemeenschap. Om dit beter te onderzoeken zal Batavirus zich de komende maanden verder verdiepen in het fenomeen ‘islamofobie’. Binnenkort verschijnt het jaarverslag van het Meldpunt Islamofobie’. Aan de hand daarvan zal ‘islamofobie’ vanuit verschillende uitgangspunten verder geanalyseerd worden. Het valt niet te verwachten dat er over dit incident nog veel informatie in de media terecht zal komen. De uitkomst van het onderzoek van de politie of een eventueel onderzoek van de kinderombudsman zal mijn inziens te weinig ophef veroorzaken om de media te halen. Desalniettemin zullen wij dat als update bij dit bericht publiceren wanneer de informatie beschikbaar is.

"Kroniek van een mislukt 'islamofobie' frame" bestaat uit:Kroniek van een mislukt 'islamofobie' frame - Deel 1Kroniek van een mislukt 'islamofobie' frame - Deel 2Kroniek van een mislukt 'islamofobie' frame - Deel 3Kroniek van een mislukt 'islamofobie' frame - Deel 4

Meer artikelen in deze categorie:
[catlist categorypage=”yes”]


Auteur: Amsterjan

Amsterjan is historicus, Amsterdamse stadsgids en zanger.

0 gedachten aan “Het einde van een mislukt ‘islamofobie’ frame”

  1. Even resumerend: de islam is een cult rond een verzonnen Allah. Als iemand bang is voor een verzonnen – dus fictief figuur, dan is er iets vreemds aan de hand. Het klopt niet. Er bestaat volgens mij dan ook geen islamofobie, de correcte benaming zou volgens mij iets in de trant van ‘fictofobie’ moeten zijn, de ongefundeerde angst voor het verzonnene. Of beter nog, de fictieve angst voor een niet werkelijk bestaand figuur.

    Ik zal een voorbeeld geven, Terrence en Philip (cartoon characters uit de tekenfilmserie ‘Southpark’) kijken naar tv en zien Itchy & Scratchy (cartoon characters uit ‘The Simpsons’). Vervolgens ontwikkelen Terrence & Philip een irreële angst voor deze kat en muis en zoeken daarvoor hulp. Knappe psychoanalist die daar wijs uit wordt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *