[Longread] Leven op krediet – Deel 2

Creditcards

In deel 1 hebt u een overzicht gekregen van de feiten en cijfers in de wereld van de schulden. Feiten en cijfers die best schokkend zijn. Maar wat moet u nou eigenlijk doen als u in de negatieve spiraal terechtkomt en u lid dreigt te worden, of al lid bent, van de Vereniging van Structurele Wanbetalers? Een vereniging waar overigens alleen Natuurlijke Personen lid van kunnen worden, voor alle ingeschrevenen bij de Kamer van Koophandel gelden andere regels. Onderstaand een overzicht, c.q. stappenplan, van de te ondernemen acties. Standaard durven we te stellen dat het erg belangrijk is om de regie in eigen hand te houden. Bent u eenmaal overgeleverd aan de grillen van een bewindvoerder, dan gaat u zware tijden tegemoet.

Stap 1: Signaleren
Indien u een of meer van de onderstaande signalen herkent en indien die op u van toepassing zijn, dan is dit stappenplan voor u geschreven. Haal uw kop uit het zand, dat is namelijk voorbehouden aan struisvogels, en kom in actie voordat anderen dat voor u doen.

De signalen:

 • U last regelmatig vastenperiodes of brooddagen in, omdat u eind van de maand geen geld meer hebt voor dagelijkse boodschappen
 • U hebt een stapel selectief ongeopende post liggen die maandelijks toeneemt
 • U betaalt standaard pas uw rekeningen bij de tweede herinnering of later
 • U betaalt een groot deel van uw rekeningen gespreid via een betalingsregeling
 • U eindigt iedere maand exact maximaal in het rood bij uw bank
 • U betaalt rekeningen vanuit bankrekeningen die daarna in het rood eindigen
 • U bent afgesloten of dreigt afgesloten te worden van basisvoorzieningen als water, gas, electra, internet, telefonie en TV
 • U doet regelmatig de deur niet open, verstopt u achter de bank, omdat een incassobureau vervelende brieven komt brengen
 • U zet regelmatig koffie voor de diverse incassobureau’s u bezoeken
 • U hebt post liggen uit naam der Koning
 • U hoopt dat uw spullen als TV, wasmachine etc. het blijven doen, anders zou u niet weten of u ze kunt vervangen.

Stap 2: Budgetteren
De meeste Nederlanders hebben totaal geen inzicht in hun financiële situatie. Toch is het erg verhelderend om alle lasten en lusten eens op een rij te zetten. Het Nibud heeft daarvoor enkele handige tools ontwikkeld, tools die ook gebruikt worden door professionele budgetcoaches. Alvorens u begint met het invullen van een persoonlijk budgetadvies raden wij u aan om een stapeltje te maken met alle vaste lasten en daarnaast het tweede ‘stapeltje’ met dat ene zielige documentje, uw loonstrook, zijnde uw inkomsten. Vergeet niet die vervelende gemeentelijke rekeningen die eenmaal per jaar altijd ongelegen komen, ook dit zijn vaste lasten. Als u een kwartiertje later alles naar waarheid hebt ingevuld en nog een kwartier later van de schrik bent bekomen, is het tijd om conclusies te trekken.

Stap 3: Concluderen
Behoort u tot het deel van de mensen dat tot de conclusie komt dat er elke maand nog een aanzienlijk deel van het salaris ongebruikt overblijft, dan rest ons slechts u te complimenteren. De rest van dit stappenplan is niet op u van toepassing. De mensen die net van de schrik zijn bekomen dienen echter wel te handelen. Het is tijd om onder ogen te zien dat u in de gevarenzone zit. Bekijk in eerste instantie nog eens al uw uitgaven met een kritische blik. Neem vervolgens de rode pen ter hand en snoei waar mogelijk in uw uitgaven. Een kleine tip uit het werkveld: de meeste besparingen zitten in verzekeringen, abonnementen en uw dagelijkse boodschappen voor levensonderhoud. Ook kan het zijn dat u in aanmerking komt voor gedeeltelijke of gehele kwijtschelding van de gemeentelijke lasten, u moet dit echter wel zelf tijdig aanvragen. Vervolgens checkt u aan de inkomstenzijde of u geen geld laat liggen met de handige tool bereken uw recht. Hebt u na deze stappen uw financiële planning nog steeds niet op orde en houdt u dus een stukje maand over, dan gaat u door naar stap 4.

Stap 4: Plan van Aanpak
Inmiddels begint u bij een select gezelschap te horen. U durft onder ogen te zien dat uw financiële planning een puinhoop is. De balans tussen uw inkomsten en uitgaven is zoek. Tijd om de volgende stap te zetten. U gaat over tot een Plan van Aanpak (PvA), uiteraard met de bedoeling om de balans ten goede te keren. Allereerst stelt u een financiële planning op die recht doet aan uw inkomsten. Pijnlijk, maar een niet te vermijden stap. Daarnaast stelt u een lijst op van openstaande rekeningen die eigenlijk alsnog voldaan moeten worden. Vervolgens kijkt u hoeveel u maandelijks kunt aflossen en hoelang u hierover gaat doen. Let op: u hanteert maximaal 36 maandtermijnen om af te lossen.

Houdt u dan nog een schuld over, dan hoort u bij de hopeloze gevallen die aangewezen zijn op professionele hulp. Zie de volgende stappen. Kunt u daadwerkelijk uw schulden in 36 maanden aflossen dan schrijft u een nette brief aan al uw schuldeisers en doet u ze een afbetalingsvoorstel. U verzoekt ze tevens de openstaande vordering te bevriezen. U wacht niet op antwoord en begint per direct met uw nieuwe betalingsschema. U zult bemerken dat de meeste schuldeisers dit waarderen en hun medewerking zullen verlenen zolang u zich aan de afspraken houdt. Voor de brutalen onder ons is het zelfs mogelijk een eenmalig betalingsvoorstel te doen op basis van uw betaalcapaciteit tegen finale kwijting. Uiteraard dient het hierbij wel te gaan om een substantieel percentage van de totale openstaande schuld. Indien er toch nog schuldeisers niet meewerken bent u aangewezen op de volgende stappen.

Stap 5: Moratorium
U bent nu aangekomen op het punt waar u de regie dreigt te verliezen. In 2012 heeft het onze regering behaagd om de schuldhulpverlening onder te brengen bij uw gemeente. U gaat dan ook een afspraak maken met de afdeling Schuldhulp van uw gemeente. Zorg ervoor dat u goed beslagen ten ijs komt en houd zo lang mogelijk de regie in eigen hand. U zult bemerken dat uw gemeente niet blij met u is en probeert onder haar zorgplicht uit te komen. Dit is een normale ambtelijke reflex waar u boven staat, u eist hulp en invulling van de zorgplicht.

Uw eerste eis aan de schuldhulpconsulent is dat hij/zij een verzoek indient bij de rechtbank met betrekking tot het instellen van een moratorium. Het moratorium geeft u de broodnodige rust die u nodig hebt. Uw schulden worden bevroren en u krijgt een periode, meestal 6 maanden, toegewezen om tot een definitieve oplossing te komen. De schuldhulpconsulent zal alle voorgaande stappen met u herhalen of u doorverwijzen naar een instantie die namens de gemeente aangesteld is om dit werk uit te voeren, bijvoorbeeld een gemeentelijke kredietbank. De 6 maanden van het moratorium hebt u hard nodig, u zult namelijk bemerken dat ambtelijke molens niet erg hard draaien. U gaat nu door naar stap 6.

Stap 6: Minnelijke fase
Het begint nu allemaal wat officiëler te worden. In de minnelijke fase doet een erkend schuldhulpverlener een betalingsvoorstel aan al uw schuldeisers op basis van uw maximale afloscapaciteit gedurende 36 maanden. Ga overigens nooit akkoord met een langere periode, 36 maanden afzien is meer dan genoeg. De schuldhulpverlener berekent uw Vrij ToeLaatbaar Bedrag (VTLB), zeg maar het absolute minimum waarvan u de komende 36 maanden dient rond te komen zonder nieuwe schulden te maken. Uw afloscapaciteit komt dan uit de wiskundig verantwoorde toverformule afloscapaciteit = inkomen – VTLB.

Indien u nieuwe schulden maakt is de minnelijke fase overigens per direct afgelopen en bent u weer loslopend wild en u begint weer bij stap 1. Indien alle schuldeisers akkoord zijn met het minnelijk traject wordt een en ander vastgelegd in een schuldregelingsovereenkomst. Gefeliciteerd, u zit in de schuldbemiddeling. U hebt nu in principe te maken met één aanspreekpunt, namelijk uw schuldhulpverlener. In sommige gevallen worden de schuldeisers direct betaald en wordt uw schuld overgenomen door bijvoorbeeld de Gemeenschappelijke Krediet Bank (het GKB). In dat geval zit u in de schuldsanering. Indien niet alle schuldeisers akkoord gaan, gaat u door naar stap 7.

Stap 7: WSNP
Als u deze stap hebt bereikt wordt het echt serieus, de bodem komt in zicht. Uw schuldhulpconsulent gaat nu namelijk een verzoek indienen bij de rechter om u onder toezicht te stellen in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Na enkele weken krijgt u een oproep en mag u een toelichting komen geven hoe het zover heeft kunnen komen. Als de rechter dit wettelijk traject toewijst krijgt u te maken met een bewindvoerder. De bewindvoerder komt u thuis bezoeken en u dient allerlei overeenkomsten te tekenen. Schrik niet als de bewindvoerder met begerige ogen uw inventaris opneemt, hij maakt namelijk een inschatting wat er te halen is. Een bewindvoerder heeft namelijk het recht om delen van uw inboedel of andere bezittingen, bijvoorbeeld een auto, in beslag te nemen en te veilen. Ze werken dan ook onder het motto: een schone lei, maar niet voor niets.

Teken niet te snel. Probeer in ieder geval dat u gemachtigd blijft om uw eigen betalingen te doen van het VTLB. In het meest negatieve geval krijgt u per week leefgeld, uiteraard minimaal, en neemt de bewindvoerder verder alle betalingen over. Het voordeel is dat u geen vervelende post meer ontvangt en geen deurwaarders meer op de stoep krijgt. Het nadeel is dat u 36 maanden lang verslag moet uitbrengen van elke natte wind die u laat. U wordt behandeld als een klein kind. Mocht u dit 36 maanden volhouden dan wordt uw restantschuld kwijtgescholden. Mocht het zover komen wensen wij u een goede humane bewindvoerder toe en echt: ze bestaan. Denk er wel om dat u in Nederland daarna 10 jaren geen gebruik kunt en mag maken van de WSNP. Lukt het niet om u 36 maanden weg te cijferen en alle vernederingen te ondergaan, dan rest slechts stap 8.

Stap 8: Persoonlijk faillissement
Gecondoleerd. U bent terug bij af. Reguliere trajecten hebben niet tot een oplossing geleid. U bent nu volledig beschikkingsonbekwaam en beschikkingsonbevoegd verklaard. Schuldeisers hebben het recht om uw bezittingen in beslag te nemen en te verkopen. Als dit niet voldoende is om uw schulden te voldoen, blijft het restant van de schuld levenslang vorderbaar. Eigenlijk rest slechts één advies. Emigreer naar een land dat geen verdrag heeft met Nederland en begin opnieuw. U bent verworden tot een economisch vluchteling. Een andere oplossing is trouwen op huwelijkse voorwaarden, waarbij u zorgt dat u op papier niet meer bezit dan uw trouwring. Die mogen ze niet afpakken.

Iedereen
Bent u geschrokken van bovenstaande, bedenk u dan dat dit iedereen kan overkomen. We kunnen en mogen niet stellen dat mensen altijd zelf schuld hebben aan hun situatie. Een stigma dat overigens hardnekkig rouleert, maar daarover in een volgende column meer.

Deze serie bestaat uit de volgende delen:[Longread] Leven op krediet - Deel 1[Longread] Leven op krediet - Deel 2[Longread] Leven op krediet - Deel 3

Auteur: Watapatja

Out of the box omdenker die graag zijn mening ventileert over allerlei onderwerpen met zwaartepunt sociale zekerheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Motto; verbaas en verwonder, immers niets is wat het lijkt! Twittert onder de naam @Watapatjee

0 gedachten aan “[Longread] Leven op krediet – Deel 2”

 1. Goed en duidelijk beschreven.

  Wat moet je doen als de bank jarenlang geen inlichtingen wil geven over je financiële situatie.
  Je huis onder water verkocht heeft zonder je daarin te betrekken.
  De bank meegewerkte om je ex leningen te verstrekken .

  Een brief van de belasting ontvangt dat er 5000 belastingschuld is.
  De brief heeft als doel dat de schuld niet kan verjaren.
  Bij navraag kan men niet meedelen hoe die schuld ontstond.

  De persoon ik kwestie heeft nog kleding en werk.
  Huurt een flat en inboedel is van derden .

  Deze situatie duurd al zo.’n 5 jaar.

  Er is karaktermoord op de persoon gedaan.
  Er lopen vele valse aangifte.s. tegen hem. Gedaan door zijn ex en familie.

  Wat is verstandig om te doen .

  Er is geen instantie die een luisterend oor heeft.

  Ook politie komt niet opdagen na een gemaakte afspraak met het verzoek om een gesprek te hebben.

  Voor de schuldhulpverlening zal er eerst een inventarisatie van de schulden bekend moeten zijn . Denk ik .

 2. Neem eens contact op met stichting Schuldhulpmaatje, die bereiken best veel en belangeloos.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *