Briefje aan Lennart vd Linden

Geachte heer vd Linden,

Tot mijn grote verbazing zag ik vandaag onderstaande tweet langskomen, de aanleiding om dit schrijven aan u te richten.

Verbazing, omdat ik me niet aan de indruk kan onttrekken dat de maatschappelijke discussie die is ontstaan over Flextensie volledig aan u is voorbijgegaan. U beweert glashard dat Flextensie in uw gemeente tot goede resultaten heeft geleid. Vervolgens negeert u overigens alle reacties die naar aanleiding van deze tweet terecht aan u gesteld werden. Een vreemde actie voor een wethouder die normaliter open zou moeten staan voor contact met de burger. Terecht verontruste burgers die vragen stellen en een beroep doen op transparantie. Transparantie die in dit geval overeen lijkt te komen met een matglazen ruit.

U zult begrijpen dat u vanuit uw functie als wethouder van de gemeente Barendrecht niet wegkomt met het ontwijken van antwoorden. Ik verwacht dat de raadsleden van deze mooie gemeente u nader aan de tand gaan voelen bij de eerstvolgende raadsvergadering. Hoewel, nadere bestudering van de gemeentelijke website leert me dat barendrecht geregeerd wordt door 1 partij, toevallig uw partij. En ik zal ze daarbij een beetje helpen. Bereidt u er op voor dat u de volgende vragen kunt verwachten:

Wat zijn de concrete resultaten van de samenwerking met Flextensie? Graag aantallen deelnemers, uitstroomresultaten naar regulier werk en een volledig financieel plaatje met kosten en opbrengsten (Het restant vloeit terug naar de gemeente en levert zo een bijdrage aan de besparing op de uitkeringslasten.)  inclusief eventuele subsidies.

Flextensie geeft op haar website aan dat er nooit sprake is van dwang, hoe hebt u dat in uw organisatie gewaarborgd?

Worden er ook afdrachten gedaan over de extra verdiensten voor de bijstandsgerechtigden? Zo nee, hoe wordt deze bijverdienste dan verantwoord? Zo ja, compenseert u de deelnemers voor eventuele consequenties als bijvoorbeeld geen vrijstelling gemeentelijke lasten, korting huur,- en/of zorgtoeslag?

Hebt u alle werkplekken die worden ingevuld via Flextensie getoetst op arbeidsverdringing?

U bent wethouder Werk & Inkomen en beheert tevens de portefeuille Financiën, twee petten die kunnen conflicteren. Is er in dit geval geen sprake van een tegenstrijdig belang en hoe bent u daarmee omgegaan?

Bent u zich bewust dat u een navordering kunt krijgen in het kader van de wet ketenaansprakelijkheid eventueel zelfs verhoogd met een bestuurlijke boete?

Te uwer informatie hebben John Kerstens namens de PvdA en Norbert Klein namens de Vrijzinnige partij kamervragen ingediend naar aanleiding van dit recente artikel in Trouw. Ook op Batavirus heb ik in een eerder stadium al eens mijn vraagtekens geplaatst bij de constructie Flextensie (1,2). Uiteraard zal ik de verdere ontwikkelingen in dit dossier volgen en u en onze overige lezers op de hoogte houden via ons blog.

Ik spreek hierbij de hoop uit dat u vroegtijdig tot inkeer komt en dit traject in heroverweging neemt waarbij u ook het belang van de tewerkgestelden afweegt. U bent immers afgestudeerd aan Nyenrode en beschikt zeker over de kennis om tot een weloverwogen oordeel te komen. Ook blijkt uit uw staat van dienst dat u zich inzet voor de zwakkeren in de samenleving middels uw werkzaamheden voor Stichting Schuldhulpmaatje. Ik wens u veel succes en wijsheid bij de totstandkoming van uw definitief standpunt aangaande dit hekel dossier. U bent namelijk degene die de gevolgen van de donkere wolken die zich nu samenpakken boven Barendrecht kunt voorkomen.

Met vriendelijke groet.

Watapatja

P.S.     Indien u de behoefte hebt om inhoudelijk te reageren op dit schrijven, kunt u dit sturen naar info@batavirus.nl. Ik zeg u bij dezen toe dat wij uw antwoord zonder enige vorm van censuur zullen plaatsen.

Update

Hoewel het bijna niet te geloven is, heeft de heer van der Linden aangetoond dat er hoop is met betrekking tot de kwaliteit van onze bestuurders. Hij heeft namelijk adequaat en open gereageerd. Zijn reactie vindt u zonder enige vorm van censuur geplaatst onder deze update. Wat vooral opvalt is dat hij zelf reageert en zich niet verstopt achter een gemeentelijk voorlichter, u kent ze wel de communicatiedeskundigen die niet communiceren tot kunst hebben verheven. En dat de heer van der Linden vanaf zijn vakantieadres niet alle vragen kan beantwoorden, is hem uiteraard vergeven. Wel zien we deze in de toekomst graag tegemoet. De heer van der Linden heeft met zijn reactie een positieve trend ingezet, waar we bij Batavirus de hoop uitspreken dat vele bestuurders dit goede voorbeeld zullen volgen. Wij gaan in ieder geval graag het gesprek aan om samen te werken aan oplossingen voor de prangende zaken die we via dit blog onder de aandacht brengen. Uiteraard geven we een vervolg aan deze case en zullen we u blijven informeren. En dan nu de eerste reactie van de wethouder.

Beste Batavirus,

U stuurde me vandaag een digitaal briefje.
Daar reageer ik bij deze op.

U schrijft:
…Verbazing, omdat ik me niet aan de indruk kan onttrekken dat de maatschappelijke discussie die is ontstaan over Flextensie volledig aan u is voorbijgegaan. U beweert glashard dat Flextensie in uw gemeente tot goede resultaten heeft geleid. Vervolgens negeert u overigens alle reacties die naar aanleiding van deze tweet terecht aan u gesteld werden. Een vreemde actie voor een wethouder die normaliter open zou moeten staan voor contact met de burger. Terecht verontruste burgers die vragen stellen en een beroep doen op transparantie. Transparantie die in dit geval overeen lijkt te komen met een matglazen ruit.

U zult begrijpen dat u vanuit uw functie als wethouder van de gemeente Barendrecht niet wegkomt met het ontwijken van antwoorden. Ik verwacht dat de raadsleden van deze mooie gemeente u nader aan de tand gaan voelen bij de eerstvolgende raadsvergadering. Hoewel, nadere bestudering van de gemeentelijke website leert me dat barendrecht geregeerd wordt door 1 partij, toevallig uw partij. En ik zal ze daarbij een beetje helpen. 

De maatschappelijke discussie over flextensie is niet aan me voorbij gegaan. Ik heb er diverse tweets en opiniestukken over gezien. Ik gebruik doorgaans dergelijke informatie om mijn ambtenaren op sociale zaken nog eens kritisch te bevragen op de geschetste zorgen en risico’s. En ik ga na of die terecht zijn, en hoe wij die risico’s beheersen. Dat zal ik ook in dit geval doen. Maar mijn initiële stellingname, is dat we onze zaakjes op orde hebben en dat dit traject tot positieve resultaten leidt. Zo luidde althans onze laatste interne evaluatie. U zal deze duidelijkheid waarderen, niet?

U verwijt mij vervolgens niet in detail te reageren op twitter. Dat klopt. Ik doe dat niet, omdat ik enerzijds twitter daarvoor niet zo’n geschikt medium vindt. De nuance raakt snel zoek. Het in detail verantwoording afleggen over dit soort kwesties dient op zorgvuldige wijze  te gebeuren. Schriftelijk en/of in de raadszaal. Anderzijds ben ik met de feestdagen bij mijn schoonfamilie in het buitenland. Ik heb daar niet alle gegevens paraat.

Dat u mijn handelen direct beoordeeld als niet transparant en dat ik niet opensta voor contact met de burger, vind ik jammer. En het is een te gemakkelijke conclusie. In Barendrecht sta ik een zeer transparant bestuurlijk beleid voor. Contact met en verantwoording afleggen aan inwoners, is één van de reden waarom ik deze baan leuk én eervol vindt.

Dat raadsleden mij ‘aan de tand zullen voelen’, daar kunt u op rekenen. Wij hebben een professionele en kritische gemeenteraad. Met grote en kleine partijen. Maar allen betrokken. Het uitgangspunt van samenwerking tussen raad en college is overigens vertrouwen. Gaat het goed? Kan het beter? Dan gaan we dat organiseren.

Vervolgens formuleert u een aantal prima vragen. Die vragen naslagwerk. Ik heb de antwoorden daarop niet zomaar paraat. Dat zult u begrijpen?

Wel valt deze passage mij op:
U bent wethouder Werk & Inkomen en beheert tevens de portefeuille Financiën, twee petten die kunnen conflicteren. Is er in dit geval geen sprake van een tegenstrijdig belang en hoe bent u daarmee omgegaan?

Ik begrijp het potentiële conflict niet. Wellicht slaat het op de kritiek dat er een ‘verdienmodel’ voor de gemeente in flextensie zit? Ik moet dat beeld nuanceren. Wij hebben een begroting van ca. € 100 miljoen per jaar en 50.000 inwoners. Met ca 450 bijstandsgerechtigden hebben we een relatief kleine populatie. Slechts voor een fractie daarvan is flextensie interessant als maatwerk instrument voor reintegratie. Het instrument zet, kortweg, financieel niet bijzonder veel zoden aan de dijk en dat was ook niet het doel. Er is geen sprake van winstbejag binnen de sociale dienst in Barendrecht. De sociale zaken begroting beslaat het geheel aan o.a. uitkeringsgelden, rijksbijdragen, reintegratieuitgaven etc. en we proberen al deze middelen zodanig in te zetten, dat iedere bijstandsgerechtigde goed wordt bediend.

U eindigt met dan wel weer vriendelijke woorden en de hoop dat ik vroegtijdig tot inkeer kom en dit traject in heroverweging neem. 

Ik kan u geruststellen, ik heroverweeg periodiek ál onze reintegratie instrumenten. Op basis van resultaten, veranderende regelgeving óf vanwege nieuwe inzichten. De maatschappelijke kritiek die nu ontstaat, is uiteraard ook een goede reden om e.e.a. nog eens kritisch te bekijken.

Want wie niet open staat voor kritiek, staat niet open voor verbetering.

Hartelijke groet en een fijne jaarwisseling

Lennart van der Linden
Wethouder van Barendrecht

Auteur: Watapatja

Out of the box omdenker die graag zijn mening ventileert over allerlei onderwerpen met zwaartepunt sociale zekerheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Motto; verbaas en verwonder, immers niets is wat het lijkt! Twittert onder de naam @Watapatjee

0 gedachten over “Briefje aan Lennart vd Linden”

  1. Het is verspilde moeite om briefjes te schrijven aan deze mensen. Ze zijn trots op wat ze doen.
    Het communicatiegat is zo groot, dat maak je niet meer dicht.

    Wij kunnen niet meer mee in de vaart der volkeren. Onze ontvanger heeft problemen met de ontvangst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.