Het Europa van 2050

Afgelopen week viel mijn oog op een tweet met een link naar een interessant artikeltje van Fred Barendsma met de schokkende titel ‘Betrapt! EU wil 60 miljoen migranten naar Europa halen voor 2050’. Dit leek mij nogal een kras cijfer aangezien de gehele EU eind 2015 508 miljoen inwoners telde. Het Duitse Statista geeft een prognose voor 2050, de Europese Unie zou dan 526 miljoen inwoners tellen. Hierin blijken bij navraag de migratiecijfers en prognoses niet verwerkt, de cijfers zijn tot stand gekomen op grond van de demografische kerncijfers. Met dank aan Fred kom ik terecht op het originele artikel en vind daar de link naar enkele officiële stukken van het Europees Parlement (1 en 2). Het lezen van deze stukken heeft mijn riante zwarte haardos binnen enkele uren doen verbleken naar vaal grijs om uiteindelijk te constateren dat een kaal hoofd mijn lot is. Maar, ik heb de belangrijkste zaken eruit gehaald en voor u van commentaar voorzien.

  1. is van mening dat legale migratie nog steeds noodzakelijk is om te voorzien in de behoeften van Europa op het gebied van demografie, de arbeidsmarkt en de benodigde vaardigheden en door de gevolgen van demografische krimp en vergrijzing voor de economie; zij levert tevens een bijdrage aan de ontwikkeling van derde landen, door de uitwisseling van kennis en know how en door middel van betalingen door migranten; roept op tot de tenuitvoerlegging van veilige systemen om deze overschrijvingen naar derde landen te vereenvoudigen;

Laten we eens beginnen met de demografie. Europa zucht onder het juk van de vergrijzing mede omdat gezinnen kleiner zijn geworden de afgelopen 50 jaren en men gemiddeld een hogere leeftijd bereikt. Een vergrijzing die onze politici grijze haren bezorgt en de beleidsmakers als een molensteen om de nek hangt. De enige oplossingen tot dusverre zijn langer doorwerken en lagere pensioenen. En deze ellende duurt nog een aantal decennia voort. Onderstaande grafiek leert ons dat we dus voornamelijk mensen binnenlaten die nu tussen de 15 en 30 jaren oud zijn. Het gevolg zal zijn dat deze groep vanaf 2050 de vergrijzing nog eens gaat versterken, waardoor Europa geen zicht krijgt op een demografisch verantwoorde opbouw van de bevolking.

Europa in 2050 - 1

Voor de geïnteresseerden een rapport van het CBS uit 2005 met betrekking tot enkel Nederland. De piek van de vergrijzing ligt, zo kunt u lezen, rond 2050. Nederland telt dan 4 miljoen senioren. De meeste cijfers zijn 11 jaren na publicatie overigens achterhaald.

  1. is van mening dat reguliere migratie het alternatief moet vormen voor niet-reguliere immigratie, aangezien het een legale, veilige en georganiseerde toegangsweg tot de Europese Unie vormt;

Aan de hand van dit artikel zou ik concluderen dat we de migratie dus proactief gaan stroomlijnen en organiseren. De wijze waarop dit is gebeurd kennen we inmiddels. Het plaatst het voorstel Samsom wel in een ander daglicht.

  1. roept in herinnering dat er rond 2050 volgens de prognoses van de Commissie naar schatting 60 miljoen migrerende werknemers nodig zijn, hetgeen de noodzaak met zich meebrengt om migratie langs legale weg mogelijk te maken;

Zoals mijn vaste lezers weten is de arbeidsmarkt een thema waar ik een duidelijke mening over heb. Bij dit artikel was mijn grijsheid dan ook compleet. In 2050 heb je dus geprognosticeerd dat je 60 miljoen werknemers nodig hebt. Let wel, het is een prognose door een instituut dat nog nooit een juiste prognose heeft geproduceerd. Nog vreemder is het dat men sinds 2008 (het rapport is al van 2008 namelijk) al bezig is deze werknemers binnen te halen, potentiële werknemers die in 2050 al bijna met pensioen gaan terwijl men ze dan nodig schijnt te hebben. Mag ik hieruit concluderen dat onze eigen beroepsbevolking dan volledig aan het werk is? Nou ok, laten we zeggen dat we 2% werkloosheid kennen in 2050, er is namelijk altijd een granieten bestand dat om verschillende redenen niet past in het arbeidsproces. Dan hebben we nog wat te doen met het huidige werkloosheidscijfer van 9,4% voor de EU en zelfs 10,9% voor de Euro-zone. Denk daarbij ook aan de waarschuwingen van diverse economen met betrekking tot de gevolgen van de robotisering. Overigens een revolutie die mijn inziens sterk overtrokken wordt, maar dat is een andere zaak.

  1. benadrukt dat integratie bevorderlijk is voor de culturele diversiteit in de EU en gebaseerd zou moeten zijn op sociale insluiting, non-discriminatie, gelijke kansen, met name door de mogelijkheid van toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, taalopleiding en werkgelegenheid; is van mening dat integratiebeleid ook gebaseerd moet zijn op geschikte en innovatieve programma’s en erkent de sleutelrol die lokale en regionale overheden, vakbonden, migrantenorganisaties, beroepsfederaties en -verenigingen kunnen spelen in de integratie van migranten;

En hier begon dus de kaalslag op mijn schedel. Integratie is bevorderlijk voor de culturele diversiteit in de EU lijkt me 8 jaren na dato en met de ervaringen van de jaren 90 een achterhaald begrip. Gezien de huidige onrust in de maatschappij mogen we toch wel constateren dat de verschillen in cultuur te groot zijn en dat integratie hierdoor geen haalbare kaart meer is. Zeker nu vooral de Oostbloklanden niet thuis geven en met name West-Europa de klappen mag opvangen.

  1. is geschokt door het menselijk leed dat wordt veroorzaakt door illegale migratieroutes over zee, met name aan de zuidelijke zeegrenzen van de Unie, waar mensen met bootjes gevaarlijke tochten naar Europa ondernemen vanaf de Afrikaanse kust; dringt aan op snelle maatregelen om voor eens en voor altijd een einde te maken aan dit menselijk leed en de dialoog en de samenwerking met de landen van herkomst te versterken;

En de kaalslag op mijn schedel was compleet. Blijkbaar worden de bootvluchtelingen niet meegerekend in de legale migratie, met andere woorden de 60 miljoen. Deze illegale migratie zou de legale nog wel eens vele malen kunnen overtreffen.

opvang blijven bieden aan vluchtelingen en andere personen die bescherming nodig hebben en deze humanitaire traditie verder uitbouwen in de tweede fase van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel[11].

Onder link 2 toch nog iets positiefs gevonden. Mijn riante haardos zal niet meer terugkomen, maar uiteraard onderschrijf ik de grondbeginselen van onze beschaving. Echte vluchtelingen biedt je te allen tijde een veilig onderdak.

[12] Zwartwerk en illegale tewerkstelling van EU-onderdanen moet ook door de lidstaten worden aangepakt. Deze mededeling gaat niet in op dit interne aspect van het probleem.

Toen kwam de uitsmijter.  Ik verwijs u graag naar mijn artikelen over Gratis personeel, ik zal hier verder geen woorden vuil maken over tewerkstelling van EU-onderdanen.

Gezien het feit dat er een gericht migratiebeleid is dat de EU doet groeien met minimaal 60 miljoen onderdanen vrees ik het ergste voor het Europa van 2050. Ik durf te voorspellen dat de culturele identiteit van Europa wezenlijk zal veranderen, mede gebaseerd op de ervaringen van nu. Bovenstaande sterkt me wel in mijn overtuiging dat we zo spoedig mogelijk de politieke EU een halt moeten toeroepen, lees opheffen. Is dat niet mogelijk rest ons slechts een Nexit.

Auteur: Watapatja

Out of the box omdenker die graag zijn mening ventileert over allerlei onderwerpen met zwaartepunt sociale zekerheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Motto; verbaas en verwonder, immers niets is wat het lijkt! Twittert onder de naam @Watapatjee

0 gedachten aan “Het Europa van 2050”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.